Nadační Fond Cerebrum Cranial movement

Výroční zpráva 2021


Vážení přátele a podporovatelé,

rok 2021 pokračoval ve stejném pandemickém duchu jako rok 2020. Nouzový stav s omezením pohybu obyvatel trval až do konce května 2021 a i poté se návštěvy za účelem kraniosakralní terapie rozbíhaly pomalým tempem. Na druhou stranu postkovidoví pacienti nás navštěvovali daleko častěji.

Bylo provedeno 804 terapií, z toho 560 bylo proplacených nadačním fondem. 244 terapií bylo poskytnuto bezplatně předsedkyní Nadačního fondu CerebruM – Cranial Movement.

V péči Nadačního fondu je nyní 321 pacientů, z toho 5 dospělých a 316 dětí a výsledky práce byly prezentovány v roce 2021 v lednu v San Diegu, v srpnu v Salcburku a Krakově a v prosinci v Mexico City.

Nejčastější diagnózy, které se dají velice úspěšně léčit nebo alespoň výrazně zlepšit stále patří dětské mozkové poruchy, autismus, skoliózy, centrální hypotonické a dystonické syndromy, emoční lability, poruchy koncentrace a soustředění, mozková sarkoidóza, epilepsie, iritace trigeminu, spinální svalové atrofie, parézy brachiálního plexu, mozkové příhody u dospělých pacientů.

Představení našich pacientů:

Pacientka SAJ, 5 let, porod akutním císařským řezem pro konec pánevní. Přichází pro neobratnost, časté pády a emoční labilitu. Po terapii se výrazně zlepšila obratnost jako vylézání na překážky, běh. Netrpí žádnými strachy, nemá propady nálady. Celkově velmi dobře komponovaná. Nedošlo ke zhoršení zraku (stále nosí okluzor). Hezky maluje, přestala se bát vody.

Pacientka MS, 4 roky, přijata pro opožděný rozvoj lezení a posthospitalizační emoční poruchu. Po léčbě se lépe koncentruje, lépe rozumí a nejsou tak časté změny nálady.

Pacientka NG, 2 roky, opožděný psychomotorický rozvoj, špatná hrubá motorika, na EEG abnormní graf s fokálním pravostranným ložiskem. Po léčbě začíná mluvit.

malba

Pacientka KE, 7 let, od pěti let myoklonické záškuby, od 18 měsíců léčena pro epilepsii s abnormálním EEG záznamem, užívá antiepileptika, nyní Valproát. V klinickém obraze dominuje vývojová dysfázie a opožděný psychomotorický rozvoj. Po deseti terapiích zlepšena mluva i neobratnost. Měla velké obavy z nástupu do školy, ale všude ji chválí, začíná používat hodně nových slov.

Pacient MT, 6 let, porucha koncentrace před nástupem do první třídy. Po terapiích se objevil zájem o kreslení, který předtím vůbec neprojevoval. Začal mít rád omalovánky, maluje i co za den prožil. Zlepšilo se soustředění na předškolní aktivity.

malba

Pacientka DM, 14 měsíců, kraniální remodelační ortéza pro levostrannou brachycefálii s opožděným psychomotorickým rozvojem. Po odchození základních terapií se zvětšil obvod hlavy o jeden cm za tři měsíce. Lépe spí, zlepšena motorika.

Pacient GM, 4 roky, ve dvou letech prodělaná aseptická myelitida krční páteře s následkem kompletní parézy brachiálního plexu vpravo a parézy horního typu vlevo. Po léčbě méně negativistický, lépe spolupracuje, zlepšeno mluvení.

Pacient NM, 16 měsíců, nemluví. Po deseti terapiích se začíná rozmlouvat, lépe rozumí a spí.

malba

Pacient MM, 6 let, apatické stavy po druhém očkování, spontánní úprava, opakované pády včetně uštípnutých horních řezáků a v pěti letech fraktura pravé horní končetiny. Po léčbě zlepšena mluva i soustředění ve škole.

Pacientka JK, 10 let, panická úzkostná porucha, bojí se spát ve tmě, do roku 2020 epileptické záchvaty, nasazena Keppra, ráčkuje. Po léčbě se zbavila večerní a noční úzkosti, po třech terapiích se sama rozhodla, že bude spát ve svém pokoji. Výrazně se jí zlepšilo astma, mohly se snížit dávky inhalačních kortikoidů.

Pacient KK, 4 roky, psychosociální nezralost, strachy obecně ze všeho nového, neznámého. Logopedické potíže, špatná fixace i ukotvování hlásek. Po terapiích zmizely amoky z nových věcí. Obecně zlepšena komunikace. Přestal se budit v noci.

malba

Pacient VM, 4 roky, stav po operaci osteosarkomu pravé fibuly, parciální resekce fibuly X/19, kompletní resekce XI/19 s následnou adjuvantní chemoterapií, která byla ukončena VIII/20. Následkem léčby došlo k paréze n. peroneus vpravo. Od diagnózy noční děsy. Poškozen sluchový nerv po léčbě cisplatinou. Po léčbě klidnější, spokojenější, PDK začala více reagovat, zlepšeno i EMG. Ujde až tři kilometry.

Pacientka KZ, 2 roky, horší psychomotoricky, špatný stereotyp chůze. Problémy s mluvením. Po terapiích je schopná mluvit v jednoduchých větách, má větší snahu komunikovat. Lépe se adaptuje na nové věci, lidi a situace.

malba

Pacientka MI, 2 roky, opožděný psychomotorický rozvoj, opožděná chůze, nechce do prostoru. Po terapii rozkvetla, chodí v prostoru, nebojí se. Objevilo se veselé a spokojené dítě.

Pacient KJ, 19 let, přichází ve třinácti letech pro ADD – porucha aktivity a pozornosti (dle psychologické vyšetření zjišťuje pomalé psychomotorické tempo, snadnou ztrátu pozornosti, neochota se více soustředit na delší dobu atd.). Dochází na léčbu 6 let, dostal se na gymnázium, udělal řidičský průkaz a připravuje se k maturitě. Uvažuje o pokračování studia na vysoké škole, což by na začátku léčby nikdo nepředpokládal.

Pacientka DM, 4 roky, ve dvou letech diagnostikován ataxií/mozečkovým paleocerebelárním syndromem nejspíše na genetickém podkladě, dodnes nepotvrzeno. Ve dvou letech nechodí, neudrží se v sedě, snaží se postavovat přes tzv. rytíře, leze po čtyřech s rozšířenou bází, vykazuje drobný třes při manipulaci s hračkami i při hrubé motorice, nemluví, ale rozumí. Po 2 letech léčby chodí sama bez opory, mluví a již rok se účastní všech aktivity v mateřské školce.

malba

Pacient JM, 13 let, stav po herpetické encefalitidě v jedenácti měsících, léčen pět let. Po třech letech výrazný pokrok ve všech parametrech. Dle matky se zlepšila koordinace, začal jezdit na koloběžce, i přes stálý dohled. Také přibral skoro 20 kg a mohl se začít účastnit turistiky – je nyní schopen ujít i deset km denně v náročnějším terénu. V mentálním vývoji byl zaznamenán posun hlavně v oblasti řeči a samostatnosti. Změnou školy a kombinací speciální výuky a kraniosakrální terapie byl posun významný. Max se nyní sám zabaví, plní úkoly na tabletu i v době volna si pouští oblíbené pořady a písničky. Posun nastal například i v samostatnosti při konzumaci jídla, provádění hygieny a oblékání.

malba

V nadcházejícím roce se budeme pokoušet zařadit pacienty i s dosud potenciálně neléčenými diagnózami a bude nadále velká snaha o rozšíření povědomí o kraniosakrální terapii prostřednictvím zahraničních prezentací. Budeme se také pokoušet o spolupráci s dalšími medicínskými obory a hledat stále nové podporovatelé této terapie.

Kontakt

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou N 1259 a zastoupený předsedou správní rady MUDr. Markétou Kolátorovou Vranou. Většina nadací a nadačních fondů nabízí pacientům pouze příspěvky na zdravotní pomůcky. Naše nadace nabízí pacientům s multifokálním postižením zlepšení zdravotního stavu, a to hlavně dětským pacientům díky plasticitě centrálního nervového systému. Jedná se především o poruchy pozornosti, hyperaktivitu, specifické poruchy učení, DMO aj Vytvořením široké základny zdravotníků poskytujících fyzioterapeutickou léčbu kraniosakrální terapií a viscerální manipulací chceme vytvořit platformu k zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o proplácení dané léčby ze všeobecného zdravotního pojištění.

 • Bankovní spojení

  270706660/0300
  Bankovní účet vedený u ČSOB na adrese
  Václavské náměstí 32, 115 20, Praha 1
 • Sídlo

  Slezská 2315/62
  120 00 Praha 2
  Vinohrady